سمنگان

شماره

شرکت قراردادی

نوع منرال

ولایت

تاریخ عقد قرارداد

متن قرارداد

1

شرکت معدنکاران

ذغال سنگ

سمنگان

11/09/1391

فارسی

2

شرکت برادران خوشک

ذغال سنگ

سمنگان

24/04/1391

فارسی

3

شرکت میثاق شرق

ذغال سنگ

سمنگان

01/11/1387

فارسی

4

شرکت مهمند شمال

ذغال سنگ

سمنگان

09/11/1391

فارسی

5

نعمت الله ولد خداینور

جغل کوهی 

سمنگان

03/05/1395

فارسی

6

نعمت الله 

جغل کوهی 

سمنگان

01/09/1393

فارسی

7

نعمت الله 

جغل کوهی 

سمنگان

01/06/1393

فارسی

8

نعمت الله 

جغل کوهی 

سمنگان

01/01/1394

فارسی

9

نعمت الله 

جغل کوهی 

سمنگان

27/02/1393

فارسی

10

نعمت الله ولد خداینور

جغل

سمنگان

19/07/1391

فارسی

11

احمد جاوید

جغل کوهی 

سمنگان

01/12/1393

فارسی

12

احمد جاوید

جغل کوهی

سمنگان

01/02/1393

فارسی

13

احمد جاوید

جغل کوهی

سمنگان

07/07/1392

فارسی

14

شرکت سنگ بری تخت رستم

سنگ مرمر

سمنگان

07/03/1390

فارسی

15

شرکت سنگ بری تخت رستم

سنگ مرمر

سمنگان

17/12/1389

فارسی

16

شرکت سنگ بری تخت رستم

جغل کوهی

سمنگان

01/07/1392

فارسی

17

شرکت برادران جامی

سنگ تعمیراتی

سمنگان

11/09/1392

فارسی

18

شرکت برادران جامی

سنگ تعمیراتی

سمنگان

07/05/1392

فارسی

19

شیرزاده

جغل کوهی 

سمنگان

01/02/1393

فارسی

20

شیرزاده

جغل کوهی 

سمنگان

01/06/1393

فارسی

21

عبدالعلیم

سنگ تعمیراتی

سمنگان

29/07/1392

فارسی

22

عبدالعلیم

سنگ تعمیراتی

سمنگان

04/08/1393

فارسی

23

حبیب سنجر

سنگ گچ

سمنگان

20/02/1390

فارسی

24

نقیب الله

سنگ گچ

سمنگان

12/11/1389

فارسی

25

شرکت قره کمر

سنگ، ریگ و جغل کوهی

سمنگان

25/05/1391

فارسی

26

شرکت معروف پارسا

سنگ گچ

سمنگان

11/09/1391

فارسی

27

شرکت اسپریدرس

سنگ مرمر

سمنگان

30/05/1392

فارسی

28

شرکت ساختمانی فردای وطن

سنگ وریگ جغل کوهی

سمنگان

28/04/1393

فارسی

29

شرکت ساختمانی برادران مایار

سنگ تعمیراتی

سمنگان

13/02/1393

فارسی

30

مبارک شاه

جغل کوهی 

سمنگان

03/05/1395

فارسی

31

محمود ولد محمد شریف

جغل کوهی 

سمنگان

03/05/1395

فارسی

32

گلدین

سنگ گچ

سمنگان

24/01/1393

فارسی

33

شرکت تخت ظفر

ذغال سنگ

سمنگان

03/04/1393

فارسی

34

شرکت ساختمانی برادران مایار

سنگ تعمیراتی

سمنگان

13/02/1393

فارسی

35

شرکت ساختمانی برادران مایار

سنگ تعمیراتی

سمنگان

13/02/1393

فارسی

36

عبدالمنان ولد شاه مردان قُل سنگ گچ سمنگان 10/01/1387 فارسی

37

عبدالباقی ولد حاجی عبدالحی سنگ گچ سمنگان 24/09/1389 فارسی

38

نعمت الله ولد خداینور سنگ جغل دار سمنگان 15/02/1390 فارسی
39

نعمت الله ولد خداینور

جغل سمنگان 05/02/1392 فارسی

40

نعمت الله ولد خداینور جغل سمنگان 01/05/1392 فارسی

41

نعمت الله ولد خداینور جغل کوهی  سمنگان 02/09/1392 فارسی