معلومات درباره قرارد های کوچک

ذغال سنگ راشک قوبی ولسوالی دره سوف ولایت سمنگان

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

ذغال سنگ سبزک ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

ذغال سنگ سراسیاب ولسوالی روی دوآب ولایت سمنگان

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- لیست شرکت های اظهار علاقمندی نموده اند.
- لیست شرکت های که پیشنهاد ارایه نموده اند.
- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

ذغال سنگ گرمک شرقی ولسوالی دره سوف ولایت سمنگان

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

ذغال سنگ گرمک غربی ولسوالی دره سوف ولایت سمنگان

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

ذغال سنگ نهرین ولسوالی نهرین ولایت بغلان

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

- شرایظ ارزیابی و دواطلبی

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

ذغال سنگ وسمنت پلخمری

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

فیصله شورای وزیران در مورد معدن سمنت و ذغال پلخمری 

-

فیصله کمیته اقتصادی 

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن 

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

ذغال سنگ خاکجبار

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

ریگ کوارتسی چشمه شفا ولسوالی چمتال ولایت بلخ

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

چک لیست آفر گشایی

-

فیصله کمیسیون وزارت در امور معادن

-

گزارش مجلس آفر گشایی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

معدن سنگ رخام ولسوالی دیشو ولایت هلمند

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فورم نمره دهی

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

-

گزارش جلسه آفر گشایی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

معدن رخام قریه مرغه ولسوالی چشت شریف

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

گزارش جلسه آفر گشایی

- گزارش ارزیابی دواطلبی

-

جدول ارزیابی

 

ذغال سنگ ساحه سبزگ ولایت هرات

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فورم ارزیابی

-

گزارش کمیته وزرا

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

سنگ مرمر ساحه بیشه ولسوالی چشت شریف ولایت هرات

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

رویداد جلسه آفرگشایی

-

رویداد جلسه مجدد آفر ها

 

سنگ رخام ولسوالی خانشین ولایت هلمند

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

رویداد جلسه آفرگشای

-

فورم نمره دهی 

-

فیصله کمیسون وزارت در امور معدن

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

ذغال سنگ ساحه کلور ولسوالی تولک ولایت غور

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

طلای نورابه و سمتی ولسوالی چاه آب ولایت تخار

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

فیصله کمیسون وزرا در امور معادن

-

پیشنهاد جهت منظوری به مقام ریاست جمهوری

-

فیصله کمیسون ورزا در مورد صلاحیت به اعلان سپردن معادن برای وزارت معادن
- گزارش مشاوریت ریاست جمهوری
- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

نمک ساحه تاقچه خانه ولسوالی نمک آب ولایت تخار

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

رویدار جلسه آفر گشائی
- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

نمک ساحه کلفگان ولسوالی کلفگان ولایت تخار

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

لیست شرکت ھایی کھ اظھار علاقمندی نموده اند.

-

لیست شرکت هایی که اظهار علاقمندی شارت لیست شده اند.

-

لیست شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند

-

شرایط ارزیابی داوطلبی

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

فلورایت ولایت کندهار

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

کرومایت بلاک دوم کوه  صافی

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

-

مینوت جلسھ تصمیم گیری در رابطھ بھ داوطلبی 

 

کرومایت ده نو و دادوخیل ولایت لوگر

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

کرومایت ساحه سرکنجک وبابوس  لوگر

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا در امود معادن

-

گزارش مجلس افر گشایی و ارزیابی پروپوزل ها

 

کرومایت گداخیل کوه صافی

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

کرومایت للندر کابل

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

کرومایت نرخ ولایت میدان وردک

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

- معلومات مالکین ذینفع شرکت ھایی کھ پیشنھاد ارایھ نموده اند. 

 

نمک اندوخوی ولسوالی اندخوی ولایت فاریاب

 متن قرارداد

 

 جدول معلومات قرارداد معدن

 

ضمایم

-

درخواست برای اظھار علاقمندی REOI

-

جدول معیارات ارزیابی پروپوزل ها

-

فیصله کمیسیون وزرا در امور معادن

-

گزارش هیئت رهبری وزارت

-

مصوبه کابینه در مورد معدن اندخوی ولایت فاریاب