ارزش و مقدار مواد منرالی استخراج شده

         مقدار تولید منرال استخراج شده    

مقدار تولید منرال استخراج شده مرکزی و ولایتی

-