پروژه های در حال داوطلبی

پروژه های سمنت سمنگان

ضمایم

 

درخواست برای پیشنهاد پروژه سمنت سمنگان

-

 

پروژه های سمنت جبل السراج

ضمایم

 

درخواست برای پیشنهاد پروژه سمنت جبل السراج

-

 

پروژه های سمنت هرات

ضمایم

 

درخواست برای پیشنهاد سمنت هرات

-

 

 

پروژه های  تراوترین نوار غزنی

ضمایم

 

درخواست برای پیشنهاد پروژه تراوترین نوار غزنی

-

 

پروژه های  تراوترین لوگر و پروان

ضمایم

 

درخواست برای پیشنهاد پروژه تراوترین لوگر و پروان

-

 

 

پروژه های سنگ مرمر کنر-ننگرهار

ضمایم

 

درخواست برای پیشنهاد پروژه سنگ مرمر کنر- ننگرهار

-