داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان داوطلبی وتدارک 700,000 تخته خریطه خالی بارجامه کودیوریا معه 700 کیلوگرام تاردوخت
وزارت معادن و پترولیم به تدارک 700,000 تخته خریطه خالی بارجامه کودیوریا معه 700 کیلوگرام تاردوخت ضرورت دارد، شرکت ها وکمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 08/11/1397 ساعت 04:00 بعد...
Jan 14, 2019 Jan 28, 2019
داوطلبی سیستم شبکه بی سیم استندرد صرورت واحدهای وزارت
وزارت معادن و پترولیم به تهیه سیستم شبکه بی سیم استندرد ضرورت واحدهای وزارت در قلعه فتح الله و پارک صنعتی ضرورت داشته که قبلا به اعلان داوطلبی سپرده شده بود اینک بنابر تغیر در مشخصات تخنیکی آن معیاد اخذ شرطنامه الی تاریخ 24/10/1397 ساعت 04:00...
Jan 09, 2019 Jan 14, 2019
اعلان داوطلبی مقدار(120) تن نمک درجه اول اندخوی
تصدی کودو برق مزار شریف به مقدار(120) تن نمک درجه اول اندخوی ضرورت دارد . به ملاحظه کتنگ اعلان نمبر(793) مورخ 10/10/1397جریده بیدار ولایت بلخ روز یکشنبه تاریخ 30/10/1397 آخرین روز اخذ شرطنامه ، وروز دوشنبه تاریخ 1/11/1397 ساعت (10) بجه قبل ازظهر...
Jan 07, 2019 Jan 20, 2019
دعوت به داوطلبی پروژه اعمار اتاقها از مواد سبک در تخت بام منزل دوم
ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار اتاقها از مواد سبک در تخت بام (منزل دوم) تعمیر ریاست عمومی سروی جیولوژی مربوط وزارت معادن و پترولیم اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش...
Jan 07, 2019 Jan 28, 2019
داوطلبی وتدارک 9 تن کتلیست وزارت معادن وپترولیم
وزارت معادن و پترولیم به تدارک 9 تن کتلیست مطابق مشخصات ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 19/10/1397 ساعت 04:00 بعد ازظهرکه آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد...
Dec 23, 2018 Jan 09, 2019
اعلان داوطلبی یک پایه جنراتور دیزلی تصدی کود وبرق مزارشریف
تصدی کودو برق مزار شریف به یک پایه جنراتور دیزلی مطابق مشخصات ضرورت دارد . به ملاحظه کتنگ نمبر(717) مورخ 19/9/1397 جریده بیدار ولایت بلخ روز یکشنبه تاریخ 9/10/1397 آخرین روز اخذ شرطنامه ، وروز دوشنبه تاریخ 10/10/1397 ساعت (10) بجه قبل ازظهر...
Dec 22, 2018 Dec 30, 2018
تدارک 122 قلم ادویه و سامان آلات طبی
وزارت معادن و پترولیم به تدارک 122 قلم ادویه و سامان آلات طبی ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد ازاخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 12/10/1397 ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه...
Dec 17, 2018 Jan 02, 2019
تدارک مقدار 10 تن سلفاتریت به ریاست تصدی کود برق مزارشریف
وزارت معادن و پترولیم تدارک مقدار 10 تن سلفاتریت به ریاست تصدی کود برق مزارشریف ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی رسانیدن آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 9/10/1397 ساعت 04:00 بعد از ظهر که...
Dec 16, 2018 Dec 30, 2018
تهیه سیستم شبکه بی سیم استندرد به واحدهای دومی وزارت در قلعه فتح الله و پارک های صنعتی
وزارت معادن و پترولیم تهیه سیستم شبکه بی سیم استندرد به واحدهای دومی وزارت در قلعه فتح الله و پارک های صنعتی ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانائی رسانیدن آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ...
Dec 16, 2018 Dec 31, 2018
داوطلبی نوع تیل های پترول مارک ودیزل مارک وزارت معادن وپترولیم
وزارت معادن و پترولیم تدارک و تهیه مقدار 18,000 لیتر تیل پترول مارک A-92 و مقدار 145,000 لیتر تیل دیزل مارک L-62 ضرورت آمریت پروژه احداث 94.5km پایپ لاین جدید گاز شبرغان – مزارشریف ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانائی رسانیدن آنرا...
Dec 11, 2018 Dec 29, 2018
صفحه 1 از 5
قبل12345بعد