داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
وزارت معادن وپترولیم برای مرکز وزارت برای خدمات 40 ام بی انترنت به مشخصات ذیل ضرورت است
انترنت به مشخصات ذیل ضرورت دارد.(40 Mbps) وزارت معادن وپترولیم برای مرکز وزارت برای خدمات NO Description 1 40 Mbpsdownload (Downlink) 40Mbps upload...
Nov 20, 2017 Dec 06, 2017
تعداد ( 2 ) عراده موتر لند کروزر زرهی مودل 2017 ودوعراده موتر هایلکس مودل 2014 ضرورت دارد.
وزارت معادن وپترولیم به تعداد ( 2 ) عراده موتر لند کروزر زرهی مودل 2017 ودوعراده موتر هایلکس مودل 2014 ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مشخصات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه از مدیریت عمومی تدارکات اجناس ریاست...
Nov 14, 2017 Nov 22, 2017
تعداد (3) قلم اجناس معدنی برای تصدی ذغال سنگ شمال ضرورت دارد
وزارت معادن وپترولیم به تعداد (3) قلم اجناس معدنی برای تصدی ذغال سنگ شمال ضرورت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانایی رسانیدن آنرامطابق مشخات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه از مدیریت عمومی تدارکات اجناس ریاست تدارکات الی 1/9/1396 روز چهارشنبه ساعت...
Nov 14, 2017 Nov 22, 2017
تعداد (4) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی وصل سازی ولایت به مرکز وزارت بشکل سه لات ضرورت است
وزارت معادن وپترولیم به تعداد (4) قلم اجناس تکنالوژی معلوماتی وصل سازی ولایت به مرکز وزارت بشکل سه لاتضروزت دارد. شرکت ها وکمپنی های که توانای رسانیدن آنرا مطابق مشخصات داشته باشد بعداز اخذ شرطنامه از مدیریت عمومی تدارکات اجناس ریاست تدارکات...
Nov 14, 2017 Nov 25, 2017