داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک تعداد 24 قلم لوازم ولدینگ کاری و البسه
وزارت معادن و پترولیم تعداد 24 قلم لوازم ولدینگ کاری و البسه به آمریت پروژه پایپ لاین جدید گاز شبرغان ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 18/2/1396 ساعت...
Apr 19, 2017 May 09, 2017
تهیه و تدارک تعداد 7 قلم مواد ساختمانی
وزارت معادن و پترولیم تعداد 7 قلم مواد ساختمانی به آمریت پروژه پایپ لاین جدید گاز شبرغان ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 17/2/1396 ساعت 3:30 که...
Apr 19, 2017 May 08, 2017
تهیه و تدارک مقدار (20000) لیتر تیل پترول مارک A-80 و مقدار (100000) لیتر تیل دیزل
وزارت معادن و پترولیم مقدار (20000) لیتر تیل پترول مارک A-80 و مقدار (100000) لیتر تیل دیزل مارک L-05-62 به آمریت پروژه پایپ لاین جدید گاز شبرغان ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ...
Apr 19, 2017 May 08, 2017
تهیه و تدارک خدمات وسایط ثقیله و تیز رفتار
وزارت معادن و پترولیم تدارک خدمات دو عراده وسایط ثقیله و چهار عراده وسایط تیز رفتار به آمریت پروژه پایپ لاین جدید گاز شبرغان ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات...
Apr 19, 2017 May 09, 2017