داوطلبی - وزارت معادن و پترولیم

داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
تهیه و تدارک 3 قلم اجناس معدنی به ریاست تصدی ذغال سنگ
وزارت معادن و پترولیم تعداد 3 قلم اجناس معدنی ( خط واگون موازی 4500 متر، بوجلک خط واگون تعداد 2000 دانه و سلیپر خط واگون موازی 2000 متر به ریاست تصدی ذغال سنگ شمال ضرورت دارد. شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته...
Jun 21, 2017 Jul 02, 2017