وزارت معادن و پترولیم به مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98% به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد - وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن و پترولیم به مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98% به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد

تاریخ نشر: Mar 13, 2017

تاريخ خاتمه: Mar 20, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به مقدار 14 تن تیزاب سرکه 98% به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد.

شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 30/12/1395 ساعت 3:30 که آخرین روز اخذشرطنامه میباشد شرطنامه را تسلیم شده میتواند.

ضرب الاجل ( آفرگشایی) روز شنبه بتاریخ 5/1/1396 ساعت ده بجه قبل از ظهرمیباشد.