وزارت معادن و پترولیم به اجناس ذیل به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد - وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن و پترولیم به اجناس ذیل به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد

تاریخ نشر: Mar 13, 2017

تاريخ خاتمه: Mar 20, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به تعداد 6 عدد فولاد نرژویکی ملیدیندار، تعداد 5 عدد فولاد نل مانند و 1900 متر نل فولادی به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد.

شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشدبعد از اخذشرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 30/12/1395 ساعت 3:30 که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را را تسلیم شده میتوانند.

ضرب الاجل ( آفرگشایی) روز شنبه بتاریخ 5/1/1396 ساعت دو بجه بعد از ظهر میباشد.