وزارت معادن و پترولیم به تعداد 5 قلم رو غنیات و یک قلم گاز مایع به ریاست سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز ضرورت دارد - وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن و پترولیم به تعداد 5 قلم رو غنیات و یک قلم گاز مایع به ریاست سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز ضرورت دارد

تاریخ نشر: Mar 13, 2017

تاريخ خاتمه: Mar 27, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به تعداد 5 قلم رو غنیات و یک قلم گاز مایع به ریاست سروی خدمات تخنیکی نفت و گاز ضرورت دارد.

شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن آنرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 8/1/1396 ساعت 3:30 که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را تسلیم شده میتوانند.

ضرب الاجل ( آفرگشایی) روز چهارشنبه بتاریخ 9/1/1396 ساعت ده بجه قبل از ظهرمیباشد.