وزارت معادن و پترولیم به اجناس ذیل به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد - وزارت معادن و پترولیم

وزارت معادن و پترولیم به اجناس ذیل به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد

تاریخ نشر: Mar 13, 2017

تاريخ خاتمه: Mar 20, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به مقدار 450 کیلوگرام4 نوع فتورپلاست، مقدار 280 کیلوگرام سه نوع پارانیت و مقدار150 کیلوگرام یک نوع کپرالون به ریاست تصدی کود و برق مزار شریف ضرورت دارد.

شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 30/12/1395 ساعت 3:30 که اخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را تسلیم شده میتوانند.

ضرب الاجل ( آفرگشایی) روز یکشنبه بتاریخ 6/1/1396 ساعت ده بجه قبل از ظهر میباشد.