تهیه و تدارک مقدار (20000) لیتر تیل پترول مارک A-80 و مقدار (100000) لیتر تیل دیزل - وزارت معادن و پترولیم

تهیه و تدارک مقدار (20000) لیتر تیل پترول مارک A-80 و مقدار (100000) لیتر تیل دیزل

تاریخ نشر: Apr 19, 2017

تاريخ خاتمه: May 08, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم مقدار (20000) لیتر تیل پترول مارک A-80 و مقدار (100000) لیتر تیل دیزل مارک L-05-62 به آمریت پروژه پایپ لاین جدید گاز شبرغان ضرورت دارد.

شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 17/2/1396 ساعت 3:30 که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را تسلیم شده میتوانند.

ضرب الاجل ( آفرگشایی ) روز دو شنبه بتاریخ 18/2/1396 ساعت دو بجه بعد از ظهر میباشد.