تهیه و تدارک تعداد 24 قلم لوازم ولدینگ کاری و البسه - وزارت معادن و پترولیم

تهیه و تدارک تعداد 24 قلم لوازم ولدینگ کاری و البسه

تاریخ نشر: Apr 19, 2017

تاريخ خاتمه: May 09, 2017

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم تعداد 24 قلم لوازم ولدینگ کاری و البسه به آمریت پروژه پایپ لاین جدید گاز شبرغان ضرورت دارد.

شرکت ها و کمپنی های که توانایی رسانیدن انرا مطابق مقررات داشته باشند بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 18/2/1396 ساعت 3:30 که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را تسلیم شده میتوانند.

ضرب الاجل ( آفرگشایی ) روز سه شنبه بتاریخ 19/2/1396 ساعت ده قبل از ظهر میباشد.