داوطلبی وتدارک 9 تن کتلیست وزارت معادن وپترولیم

تاریخ نشر: Dec 23, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 09, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به تدارک 9 تن کتلیست مطابق مشخصات ضرورت دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 19/10/1397 ساعت 04:00 بعد ازظهرکه آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

تضمین آفر بصورت ( بانک گرنتی مبلغ (250,000) افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب الاجل (آفرگشائی) روز شنبه بتاریخ 22//101397 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.