دعوت به داوطلبی پروژه اعمار اتاقها از مواد سبک در تخت بام منزل دوم

تاریخ نشر: Jan 07, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 28, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

ریاست تدارکات وزارت معادن وپترولیم از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت مینماید تا در پروسه داوطلبی پروژه اعمار اتاقها از مواد سبک در تخت بام (منزل دوم) تعمیر ریاست عمومی سروی جیولوژی مربوط وزارت معادن و پترولیم اشتراک نموده شرطنامه مربوطه را در فلش دسک (حافظه) بطور رایگان از آمریت امور ساختمانی در منزل اول ریاست تدارکات ویا از ویب سایت های وزارت معادن وپترولیم (www.momp.gov.af  (یا اداره تدارکات ملی) (www.npa.gov.afبدست آورده ، آفرهای خویش را مطابق شرایط مندرج شرطنامه و طبق قانون وطرزالعمل تدارکات طور سربسته از تاریخ نشر اعلان الی 9:45 قبل ازظهرروزدوشنبه تاریخ 8/11/1397  به دفتر جلسات ریاست تدارکات ، منزل اول ارایه نمایند. آفر های ناوقت رسیده و انترنیتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر بصورت تضمین خط بانکی مبلغ(150,000)یکصدوپنجاه هزارافغانی بوده وجلسه آفرگشائی مورخ  8/11/1397ساعت 10:00 قبل از ظهر در اتاق جلسات آفرگشائی ریاست  تدارکات  تدویر میگردد.