داوطلبی سیستم شبکه بی سیم استندرد صرورت واحدهای وزارت

تاریخ نشر: Jan 09, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 14, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به تهیه سیستم شبکه بی سیم استندرد ضرورت واحدهای وزارت در قلعه فتح الله و پارک صنعتی ضرورت داشته که قبلا به اعلان داوطلبی سپرده  شده بود اینک بنابر تغیر در مشخصات تخنیکی آن معیاد اخذ شرطنامه الی تاریخ 24/10/1397 ساعت 04:00 بعداز ظهر به مدت 14 یوم تمدید گردیده است .

ضرب الاجل (آفرگشائی) روز سه شنبه بتاریخ 25/10/1397ساعت 10 بجه قبل از ظهر میباشد.