داوطلبی مقدار (1070) پرانیت، (500) کیلو گرام فتور پلاست ومقدار (100) کیلو گرام کپرالون

تاریخ نشر: Feb 06, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 24, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تصدی کود وبرق مزار شریف به مقدار  (1070) پرانیت، (500) کیلو گرام فتور پلاست ومقدار (100) کیلو گرام کپرالون ضرورت دارد.  به ملاحظه کتنگ اعلان نمبر(896) مورخ 8/11/1397 جریده بیدار ولایت بلخ روز یک شنبه تاریخ 5/12/1397 آخرین روز اخذ شرطنامه، وروز دوشنبه تاریخ 6/12/1397 ساعت (10) بجه قبل ازظهر در مدیریت تدارکات اجناس آفرگشایی صورت میگیرد.

شرکت ها وکمپنی هایکه توانایی رسانیدن سه قلم مواد مورد ضرورت را مطابق مشخصات داشته باشند غرض اخذ شرطنامه به مدیریت عمومی تدارکات اجناس تصدی کود وبرق واقع پل امام بکری ولسوالی دهدادی مزارشریف مراجعه نمایند.