داوطلبی مقدار(500) کیلوگرام بابیت B-83

تاریخ نشر: Feb 06, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 19, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تصدی کود وبرق مزار شریف به مقدار (500) کیلوگرام بابیت B-83 ضرورت دارد.  به ملاحظه کتنگ اعلان نمبر(897) مورخ 8/11/1397 جریده بیدار ولایت بلخ روز سه شنبه تاریخ30 /11/1397 ،آخرین روز اخذ شرطنامه، وروز چهار شنبه تاریخ 1/12/1397 ساعت (10) بجه قبل ازظهر در مدیریت تدارکات اجناس آفرگشایی صورت میگیرد.

شرکت ها وکمپنی هایکه توانایی رسانیدن بابیت مورد ضرورت را مطابق مشخصات داشته باشد غرض اخذ شرطنامه به مدیریت عمومی تدارکات اجناس تصدی کود وبرق واقع پل امام بکری ولسوالی دهدادی مزارشریف مراجعه نمایند.