اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Mar 04, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک یکپایه جنراتورگازی 300 کیلوات گازی ضرورت تصدی افغان گازتحت شماره داوطلبی (MOMP/G/047-NCB-1397) به اساس قرارداد به شرکت  تجارتی شبیرامید لمیتد دارنده جواز نمبر(24187) با داشتن محل اصلی خیرخانه مینه مرکزکابل، کابل  به قیمت مجموعی مبلغ 18,352,000) هژده میلیون وسه صدو پنجاه ودو هزار ) افغانی اعطاء مینماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را ازتاریخ نشراین اعلان الی7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.