داوطلبی مبلایل باب مورد نیاز سال مالی 1398 ریاست تصدی افغان گاز

تاریخ نشر: Mar 04, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 13, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 نظر به ضرورت این موسسه در سال مالی 1398 هفت قلم مبلایل باب شامل

1

مبلایل ترانسپورتی

2781

لیتر

2

مبلایل جنراتور دیزلی

1000

لیتر

3

مبلایل جنراتور گازی

100

لیتر

4

مبلایل کمپریسور فشاری

11680

لیتر

5

گریس مومن 100 کیلو گرام و گریس کچالوی 462 کیلو گرام

562

کیلو گرام

6

ویکوم (BEST-DOT-3)

200

قطی

7

انتی فریز

500

لیتر

 

 غرض تهیه وخریداری به اعلان داوطلبی سپرده شده جلسه آفر گشایی تباریخ 22/12/1397 در ریاست افغان گاز به  ساعت 10:00 قبل از ظهر دایر میگردد.