داو طلبی و تدارک موبل وفرنیچر ادارات وزارت

تاریخ نشر: Mar 11, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به تدارک موبل وفرنیچر ضرورت ادارات وزارت ضرورت  دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 1398/01/10 ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

تضمین آفر بصورت ( بانک گرنتی مبلغ (35,000) سی وپنجهزار  افغانی اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب الاجل (آفرگشائی) روز یکشنیه بتاریخ1398/01/11ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.