اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Mar 11, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، قرارداد تدارک تعداد 122 قلم سامان آلات و لوازم طبی ضرورت تصدی ذغال سنگ شمال تحت شماره داوطلبی  (MOMP/G/52/NCB-1397)  به  اساس قرارداد به شرکت خدمات لوژستیکی مصباح فهیم گلوبل دارنده جواز نمبر (38872) با داشتن محل اصلی عقب بلاک های A شاروالی ، پلخمری ، بغلان به قسمت مجموعی مبلغ (3,725,378.75) سه ملیون و هفت صدو بیست و پنج هزارو سه صدو هفتادوهشت اعشاریه هفتاد وپنج ) افغانی اعطاء مینماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی7 روز تقویمی درمطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر وطی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.