داوطلبی وتدارک دو نوع تیل وفلتر باب طی دو لات

تاریخ نشر: Apr 14, 2019

تاريخ خاتمه: May 01, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

وزارت معادن و پترولیم به تدارک دونوع تیل و فلتر باب طی دو لات :

  1. لات اول: تدارک مقدار 130,000 تیل پترول A-80 و مقدار 100,500 لیتر تیل دیزل L-62 و تعداد 16 قلم روغنیات و فلتر باب ضرورت مرکز وزارت.
  2. لات دوم:  تدارک مقدار 20,000 لیتر تیل دیزل مارک L-5-62 و مقدار 20,000 لیتر تیل پترول مارک A-80 ضرورت ریاست عمومی سروی جیولوجی.

نیاز دارد، شرکت ها و کمپنی های که توانائی تهیه آنرا مطابق مقرارت داشته باشد بعد از اخذ شرطنامه از ریاست تدارکات الی تاریخ 11/02/1398 ساعت 04:00 بعد از ظهر که آخرین روز اخذ شرطنامه میباشد شرطنامه را اخذ نموده میتواند.

تضمین آفر بصورت بانک گرنتی طور ذیل:

  1. لات اول: مبلغ 338,000 سه صدو سی و هشت هزار افغانی
  2. لات دوم: مبلغ 60,000 شصت هزار افغانی

اهلیت داوطلبی میباشد.

ضرب الاجل (آفرگشائی) روز پنجشنبه بتاریخ 12/02/1398 ساعت 10:00 بجه قبل از ظهر میباشد.