لست ساحات معدنکاری مقیاس کوچک

تاریخ نشر: Apr 14, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بتعداد 136 ساحه مواد ساختمانی (سنگ تعمیراتی ، ریگ وچغل) در ولایات کشور که از قبل شناسایی و مشخص گردیده  تحت جواز معدنکاری مقیاس کوچک برای واجدین شرایط اعطا میگردد.

لست ساحات یاد شده جهت آگاهی علاقه مندان نشر گردید مرحله اول برای اخذ در خواستی  ها از ولایات کابل و بعدا سایر ولایات نیز شامل پروسه میگردند.

 شروع پروسه بروز چارشنبه مورخ  28/01/1398 بعداز ساعت نه صبح از ولایت کابل آغاز وعلاقه مندان میتوانند به آدرس onlineapp.momp.gov.af مراجعه نموده اسناد لازم را بدست آورند.

سایر ولایات بترتیب نوبت بعدا به اساس  تقسیم اوقات مشخص شده اعلان میگردد.

لست ساحات معدنکاری مقیاس کوچک