اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد

تاریخ نشر: Apr 24, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تأسی از ماده چهل و سوم قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده می شود، وزارت معادن و پترولیم در نظر دارد، تهیه و تدارک تعداد 62 قلم سامان آلات برقی ضرورت ریاست اداری و خدمات تحت شماره داوطلبی (MOMP/G-07-NCB-1398) به اساس قرارداد به شرکت  خدمات لوژستیکی مصباح فهیم گلوبل دارنده جواز نمبر(38872) با داشتن محل اصلی عقب بلاک های شاروالی، پلخمری، بغلان به قیمت مجموعی مبلغ 1,322,187 یک میلیون و سه صد و بیست و دو هزار و یک صد و هشتاد و هفت افغانی اعطاء مینماید.

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، می توانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی 7 روز تقویمی در مطابقت به متحد المال شماره NPA/C08/1395 ریاست پالیسی تدارکات طور کتبی توأم با دلایل آن به ریاست تدارکات وزارت معادن و پترولیم ارائه نمایند.

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی، قرارداد منعقد نخواهد شد.