د دولتي تصدیو ریاست

لاسته راوړنې:

·        1381 تر 1394 کال پورې د بریښنا او سرې تصدۍ فعالیت د بیلانس د منظورۍ اخیستل او تحلیل.

·        1386 تر 1394 کال پورې د افغان ګازو د تصدۍ د فعالیت د بیلانس د منظورۍ اخیستل او تحلیل.

·        1386 تر 1394 کال پورې د ډبرو سکارو د تصدۍ فعالیت د بیلانس منظوري اخیستل او تحلیل.

·        1389 تر 1393 کال پورې د افغان ګازو د تصدۍ د فعالیت بیلان منظوری اخیستل او تحلیل.

·        د اړوندو  تصدیو د مالي او تولیدي پلانونو منظوري اخیستل، تحلیل او ارزونه. 

·        ددې ریاست د پرلپسې غوښتنو له امله تصدیو د خپلو مالیاتي اداینو په هکله اقدامات وکړل.

·        د جبل السراج د سمنټو او سرې فابریکې د بیا فعالیت کولو په برخه کې نه ستړې کېدونکې هلې ځلې.

·        د بریښنا او سرې تصدۍ په برخه کې لاسته راوړنې.

·        له تولیدي ماشینونو څخه د سالمې ګتې اخیستنې په موخه د پروسو تعقیب او سازماندهي.

·        په بریالیتوب سره د ماشینونو د ټولو چارو او وسایلو جوړولو او پرمخ وړل.

·        د تولیدي رژیم نارمل ساتل.

·        د تولید په پروسه کې د ایمني مقرراتو تطبیق او پلي کول.