د معلوماتي ټکنالوجۍ ریاست

د معلوماتي تکنالوژي ریاست د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د کانونو او پټرولیم وزارت یو له بنیادی ریاستونو څخه دی. دغه ریاست د کمپیوټر پر بنا د اطلاعاتی سیسټمونو په لار اچولو؛ ملاتړ؛ پلي کولو او همدارنګه د معلوماتي تکنالوژي پرمختګ او وده؛ پالیسي جوړونې؛ استنډرډونه؛ د فعالیتونو چهارچوب؛ د الکترونیکی ادارې رامنځته کولو؛ د معلوماتي سیسټمونو را منځته کولو او سمون؛ د کمپیوټري سیسټمونو را منځته کولو او سمون او کانونو او پټرولیم په وزارت کې د شبکې او معلوماتي سیسټمونو د ساتنې پازوالي لر ی.

موخه:

د معلوماتي تکنالوژي ریاست موخه د معلوماتي تکنالوژي د سیسټمونو زیربنا جوړونه؛ د کانونو او پټرولیم په وزارت کې د ۲۱ پیړۍ د استنډرډونو پر بنسټ د معلوماتي تکنالوژي د اړینو اړتیاوو او اسانتیاوو برابرول ده.

د دې ریاست موخې عبارت دې له:

د کانونو او پټرولیم وزارت د رسمی چارو برښنائي کول؛ د کمپیوټر پر اساس د اطلاعاتي سیسټمونو پرمختګ او وده؛ د معلوماتي تکنالوژي زیربنا رامنځته کول او د جیولوژیکي سروی ګانو لپاره د معلوماتو مرکز لرل.

د کانونو او پټرولیم په وزارت کې د معلوماتي تکنالوژی ریاست مخینه:

د کانونو او پټرولیم وزارت په جوړښت کې له ۱۳۹۰ لمریز کال څخه مخکې معلوماتي تکنالوژي د یو آمریت په کچه له دوو کارمندانو او دوو سلاکارانو سره د انټرنیټي چوپړتیاوو د وړاندې کولو په موخه؛ د سختکالي له نصبولو او مدیریت څخه پرته ئې کار کو.

 

د مقام د لازم ګڼلو او د معلوماتي تکنالوژي څانګې د پرمختګونو پر بنسټ په ۱۳۹۱ لمریز کال کې د وزارت په تشکیلاتی چوکاټ کې له آمریت څخه ریاست ته ئې پرمختګ وکړ چې دوه آمریتونه؛ اووه عمومی مدیریتونه او څوارلس مدیریتونه لری.

لاسته راوړنې:

د معلوماتي تکنالوژي ریاست(۱۳۹۲-۱۳۹۴) کالونو په ترڅ کې د معلوماتي تکنالوژي د زیربنا جوړونې په لار کې له وړاندې پلان شوو؛ هر اړخیزو او ګټورو پلانونو په پلي کولو سره د پام وړ لاسته راوړنې لرلی چې اساسی چارې ئې په لاندې توګې سره دې:

1.      د معلوماتي تکنالوژي د منل شوو استنډرډونو پر بسټ د وزارت په مرکز کې د سرور خونو یا NOC1         (Network Operation Center 1) پلانول؛ طرحول او جوړول.

2.      د معلوماتي تکنالوژي د منل شوو استنډرډونو پر بنسټ د سروي جیالوژي عمومی ریاست ته د معلوماتو مرکزNOC2 (Network Operation Center 2)  پلانول؛ طرحول او جوړول.

3.      د وزارت او د سروي جیالوژي عمومی ریاست(AGS) لپاره د کمپیوټري سیسټم منظمې شبکې رامنځته کول.
د وزارت مرکز او د سروي جیالوژي عمومی ریاست لپاره د خدماتي سیسټمونو DHCP, File Server, Domain Controller او نورو سیسټمونو په لار اچول.
د اورینو دیوالونو په مرسته ASA( Adaptive Security Appliance, PF sense  د امنیتي او سایبري ګواښونو د مخنیوي لپاره د امنیتي شبکې سیسټمونو عیارول او شننه.
د وزارت په مرکز او په سروي جیالوژي ریاست کې د برښنائي سیسټم په لار اچول.
د وزارت؛ سروي جیالوژي عمومی ریاست او د عینکو د مس کان لپاره د غږ او تصویر اسانتیاوو سره د کورنۍ ټیلفونونو VOIP لپاره د عامل سیسټمونو Open source طرحول او عیارول
۱-د وزارت د اړتیا وړ ډیټابیس طرحول؛ پلانول او پلي کول.