د اقتصادي تحلیل، تګلارې او پالیسۍ ارزونې ریاست

د اقتصادي تحلیل، تګلارې او پالیسۍ ارزونې ریاست

  د اقتصادي تحلیل، تګلارې او پالیسۍ ارزونې ریاست تر دې وړاندې د پالیسۍ ریاست په نوم د ۱۳۸۹ کال د تشکیل پر بنسټ د پالیسۍ او برنامو په چوکاټ کې رامنځته شو، خو د اړتیا له مخې د ۱۳۹۴ کال په تشکیل کې د برنامو او پالیسۍ معینیت په چوکاټ کې د اقتصادي تحلیل، تګلارې او پالیسۍ ارزونې ریاست په نوم رامنځته او خپل فعالیتونه پیل کړل.

 

د رامنځته کولو موخې:

  •  د کانونو د سکټور د پالیسۍ جوړولو او پرمختیا او د ا. ا . جمهوریت د اساسي قانون او ملي پرمختګ سټراتیژۍ سره سم د کانونو او پټرو لیم وزارت په چوکاټ کې د اقتصادي او ټولنیزې ودې په موخه د دوامداره پرمختګ قواعدو او تګلارو په رڼا کې د فعالیتونو ترسره کول دي.

 لاسته راوړنې:

·        د پالیسي جوړولو په موخه د معدني سرچینو د ډله بندۍ په ۹ برخو ویشل:

·        دست آورد :

-    فلزات ( قیمتي او بنسټیز)

·        فلزات او نادره عناصر

·        د راډیو اکټیف منرالونه

·        د ډبرو سکاره

·        رغنیز او ښکلي کاڼي

·        قیتمي او نیمه قیمتي کاڼي

·        ساختماني کاڼي

·        صنعتي مواد

·        تیل او ګاز

د کانونو ۱۷ ټوکه پالیسۍ جوړول

·        د کانونو ملي پالیسۍ

·        د کوچنۍ او حرفوي پالیسۍ جوړول

·        د فلزاتو پالیسۍ

·        د نادره فلزاتو او عناصرو پالیسۍ جوړول

·              د صنعتي منرالونه پالیسۍ

·        د ډپرو سکرو پالیسۍ

·              قیمتي او نیمه قیمتي کاڼو پالیسۍ

·        د راډیو اکټیف منرالونه پالیسۍ

·        د رغنیزو ښکلو کاڼو پالیسۍ

·        د رغنیزو توکو پالیسۍ

·        د CNG  طبیعي ګازو پالیسۍ

·        د کانونو په چارو کې د چاپیریال ساتنې پالیسۍ.

·        د کانونو په چارو کې ټولنیزه پالیسي

·        د روغتیا پالیسۍ

·        اطلاعاتو ته د لاسرسي او جیولوجیکي معلوماتو پالیسۍ.

·        د چاودیدونکو توکو پالیسۍ.

·        د سمنټو پالیسۍ

·        فوکل پاینټ، په AEITI مسایلو کي د وزارت استازی

·        د کانونو د سکتور اقتصادِ او ټولنیز پرمختګ پنځه کلن پلان جوړول.

·        مرکزي احصایې ته د کانونو د  احصایوي راپورونو ترتیب او استول.

·        د وزیرانو شوار دارالانشا او چارو ادارې ته د وزارت کلنیو راپورونو استول.

·        اقتصاد او مالیې وزارتونو ته د وزارت د برنامو او پلانونو د راپورونو استول.

د کانونو او پټرولیم وزارت مقام له لارښوونو سره سم د کانونو او پټرولیم وزارت د ۱۲ کلنو فعالیتونو د راپورنو ترتیبول.

·        د داوطلبۍ په پروپوزل جوړولو کې د منرالونو د انکشاف له ریاستونو سره همکاري.

·        د ملي برنامو په هکله له  نړیوال بانک(ID Cluster)  سره مرسته او همکاري کول.

·        د ANDS  او اقتصاد له وزارت سره د اقتصادي او ټولنیز انکشاف په پلان جوړول کې مرسته.

·        د کانونو د سکټور په اولس ګونو تطبیقي پالیسیو کې د پلان جوړول

د برنامو د راپورونه او څارنه د کانونو او پټرولیم وزارت په لومړیتوبونو کې راوستل

·        د افغانستان د مرمر کاڼو د انکشاف سټراتیژي جوړول.

·        له کورنیو تولیداتو او خدماتو څخه د ګټې اخیستلو پالیسۍ.

·        له لرغونو اثارو د ساتنې پالیسۍ.

·        د ا. ا. ج د چارو ادارې له قوانینو سره سم د کانونو او پټرولیم وزارت د سل ورځیني پلان جوړول.

·        له اداري فساد سره د مبارزې پلان جوړول.

·        د سل ورخیني پلان استول او د اقتصاد له ریاست او د ا.ا. ج د چارو ادارې څخه یې منظوري اخیستل.

·        د منل شوي سل ورځیني پلان استول او د چارو ادارې ته د لیږلو په موخه د وزارت له مقام څخه د هرو ۲۵ ورځو راپورونو ترلاسه کول.