د جیولوجۍ د سروې لوی ریاست

لاسته راوړنې:

له سرپرستۍ څخه تر دې دمه د جیولوجي او سروې عمومي ریاست لاسته راوړنې په لاندې ډول دي...

- په درې سیمو کې د ډبرو سکرو د زېرمو تثبیت..

- د یکاولنګ اوسپینې کان د تحقیق او راپور پشپړول.

 - په دوه سیمو کې د سرو زرو د منرالیزیشن د بیلګو اخیستل.

- په درې سیمو کې د ګچ لرونکي میتان د پولي راپور بشپړول.

 - په درې سمیو ترکمن، فراج او بهسودو په درو کې د میتان د پولي راپور بشپړول.

- په درې سیمو کې د چونې د تیږو تخمین.

- په یوه سیمه کې د سالنګ د مرمرو مطالعه او څارنه.

- د بامیانو ولایت د ګل درې او رنګه ګرانیټ مطالعه.

- په څلورو سیمو کې د کرومایټ مطالعه.

-په کابل، بدخشان او هرات ولایتونو کې د زلزلې د درجې معلومولو ترازو جوړول او په سایز میک نړېوال سیسټم کې د افغاسنتان داخلول.

- په پنځو سیمو کې د کیفیت او کمیت له پلوه د ځمک تل اوبو مطالعه.

- د طبقې د بیځایه کېدو په برخه کې د اهتزازاتو د مطالعې په موخه په بغلان، پنجشیر او بدخشان کې درې دانې  GPS   لګول.

- د هرات او بدخشان په سایز میک نړیوال سیسټم کې د دوه دانو GPS  لګول.

 

-  د جیولوجیکي معلوماتو« نقشې، د راپورونو ډیجیټل کول او په ډیټابیس کې د ځای پرځای کولو په  موخه د جلا جلا برخو جوړول.

- سروې او جیولوجي ریاست په داخل کې د ځوانو کادرونو د زده کړو او ظرفیت جوړونې په موخه د جلا جلا څانګو رامنځته کول.

- په اینریاسټ لابراتوار کې د منرالونو د تعین او تثبیت په موخه د تحلیل او تجزیې  6200  ډولونه  رامنځته کول.