فعالیتونه

د کانو او پطرولیمو وزارت اوسني فعالیتونه د دوستانه پانګونې پراختیا او تنظیم، د عینک د مسو تړون څخه څارنه، د حاجیګک د اوسپنې کان دواطلبۍ ته سپارل، د موجودو هایدوکاربني ساحو پراختیا، او د ډبرو سکرو، سرو زرو، سپینو زرو، مسو او اوسپنې د سرچینو لا زیاته پراختیا تشکیلوي.

په راتلونکو پلانونو کې، د هایدروکاربنونو او منرالونو د دولتي تصدیو خصوصي  کول او د منرالي معلوماتو د مرکز په توګه د افغانستان د جیولوجۍ خدماتو بیارغونه شامل دي. د هایدروکاربنونو د چارو او د ځمکې د سطحې د درې بعدي څیړنو په ګډون د ساحاتو اکتشاف ته د لیوالتیا د جلبولو په اړه هم پلانونه جوړ شوي دي.