موخې

د وزارت اوږدمهاله موخې له طبیعي سرچینو اغیزمنه ګټه اخیستنه، د کار برابرول، د هیواد اقتصادي وده، د منرالونو او هایدروکاربنونو پر سکتورونو د پانګونې هڅونه او د دولت د عوایدو او وړتیاوو لوړول دي.

د کانو او پطرولیمو وزارت د افغانستان د مالي خپلواکۍ پر لار یو لړ کارونه تر لاس لاندې لري، د منرالي سرچینو پراختیا او زیربنایي دهلیزونه د منرالي زیرمو استخراج ته اړتیا لري. ددغو سرچینو په پیژندلو سره د منرالي او هایدروکاربني زیرمو اکتشاف، استخراج او پراختیا ته لیوالتیا زیاتیږي. دغه ډول پراختیا د هیواد په اوږمهاله اقتصادي او ټولنیز ثبات کې رغنده رول لوبولی شي. له دې امله د کانو او پطرولیمو وزارت ددغو زیرمو د پراختیا په اړه بې ساري ګامونه پورته کړې او یو لړ پراختیایي پروګرامونه یې طرح کړي دي.

د کانو او پطرولیمو وزارت په پام کې لري چې د نړیوالو غوره پالیسیو، مقررو او پروسیجرونو په کارولو سره دمنرالي او هایدروکاربني سرچینو په پراختیا کې د خصوصي پانګونې په جلبولو کې هڅوونکی او رهبري کوونکی رول داسې ولوبوي چې ټول ټولنیز او د چاپیریال ساتنې ارزښتونه پکې په پام کې نیول شوي وي. د منرالونو او هایدرو کاربنونو د پراختیا په اړه د کانو او پطرولیمو وزارت اصول او کړنلاره پر پرانیستو حل لارو ولاړه ده چې د قانون پورته والی د هغو بنسټ جوړوي. همدا شان د کانو او پطرولیمو وزارت مشې عالی اداري کفایت، د مډرنو قوانینو، پالیسیو  او مقررو له لارې د رڼې پانګونې پراختیا او د یو مترقي مالي رژیم رامنځته کول دي.

افغانستان په استخراجي صنایعو کې د روڼوالي نوښت (EITI) ته چې په تیلو، ګاز او معدنکارۍ کې د روڼوالي د ودې یو نړیوال ستنډرډ دی، یو نوماند هیواد دی. افغانستان په داوطلبانه توګه د EITI  اصول په دې خاطر پر لار اچولي دي څو دولت ته  د تیلو، ګاز او نور کانونو د استخراجي کمپنیو څخه د عوایدو په لیږد کې روڼوالی لوړ کړي. دولت به ترلاسه شوي عواید اعلان کړي څو افغانان له دولت څخه د دغو عوایدو صورت حساب وغوښتلای شي. دولت پریکړه کړې ده چې له منرالي او هایدروکاربني سرچینو څخه تر لاسه شوي پانګه د ټولو افغانانو په ګټه په کار واچوي. همدا شان تر لاسه شوي عواید به د فقر په لیرې کولو او د اقتصادي وده کې ولګول شي.