قوانین

د افغانستان د کانون وزارت د منرالونو او هایدرو کاربنونو قوانین او مقررې تدوین کړې دي څو د منرالونو اوهایدرو کاربنونو په ساتنه، استفادې، د امتیاز د حق ورکولو، دتړونونو تر سره کولو، پراختیایي فعالیتونو، د منرالونو په را ایستنه او د نفتو په تولید کې د افغانستان د حکومت مالکیت او کنټرول ټینګ کړي. د کانونو وزارت اوس د منرالونو د قانون پر تعدیل کار کوي څو هغه لا جامع کړي څو د پانګوالو د لیوالتیا وړ وګرځي.

د کانونو نوی قانون ۱۳۹۳

د هایدرو کاربنونو قانون

د چاپیریال ساتنې قانون

د منرالونو مقرره

د هایدروکاربنونو مقرره

د چاپیریال ساتنې مقرره