د کانو مجله

د۱۳۹۰فوق العاده خپرونه د۱۳۹۰د لړم خبرپاڼه د۱۳۹۰دلیندۍ خبرپاڼه د1389 دسلواغې خبري خپرونه
د1389 دکب خبری خپرونه د1389 د زمري خبرپاڼه    
 
د1386لومړی ګڼه د 1387 د وړی 2مه ګڼه د 1387 د سلواغه3مه ګڼه معادن مجله 5 مه ګڼه
د 1389د مرغومی 6مه ګڼه د 1389د کب 7مه ګڼه د1390 دچنگا ښي 8مه ګڼه د۱۳۹۰ معادن مجله ۹مه ګڼه
د۱۳۹۰ معادن مجله ۱۰مه ګڼه د 1391 معادن مجله یوولسمه ګڼه د 1391 معادن مجله دولسمه ګڼه د 1391 معادن مجله دیار لسم ګڼه
د 1392 معادن مجله 14 مه ګڼه د 1392 معادن مجله 15 مه ګڼه د 1393 معادن مجله 16 مه ګڼه د 1393 معادن مجله 17 مه ګڼه
د 1393 معادن مجله 18 مه ګڼه د 1394 معادن مجله 19 مه ګڼه د 1394 معادن مجله 20 مه ګڼه د 1394 معادن مجله 21 مه ګڼه