وزرای اسبق وزارت معادن و پترولیم

وزرای اسبق وزارت معادن و پترولیم جمهوری اسلامی افغانستان