هرات

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

افغان قسمت

سنگ رخام

هرات

08/08/1393

فارسی

2

افغان هرات مرمر

سنگ رخام

هرات

04/06/1393

فارسی

3

برادران عادل

سنگ مرمر هرات

14/10/1393

فارسی

4

پروسس سنگ مرمر بهار هرات

سنگ مرمر

هرات

01/10/1393

فارسی

5

سرمایه گذاری معادن

سنگ مرمر

هرات

24/10/1393

فارسی

6

سنگ مرمر چشت شریف

سنگ رخام

هرات

01/10/1393

فارسی

7

ممتاز کوثر

سنگ رخام

هرات

24/05/1395

فارسی

8

گوهر نما

سنگ چقمق

هرات

04/09/1393

فارسی

9

افغان هرات مرمر

سنگ مرمر

هرات

10/01/1395

فارسی

10

پروسس سنگ میکا

سنگ مرمر

هرات

10/10/1391

فارسی

11

شرکت استخراج و پروسس سنگ مرمر جمال آسیا

سنگ مرمر

هرات

08/06/1393

فارسی

12

شرکت بهره برداری و صنایع دوندر

نمک

هرات

10/04/1387

فارسی

13

مروارید هرات

سنگ مرمر

هرات

01/10/1393

فارسی

14

مروارید هرات

سنگ رخام

هرات

01/10/1393

فارسی

15

شرکت استخراج معادن سنگ مرمر افغانستان

سنگ مرمر

هرات

20/01/1391

فارسی

16

عقاب سنگ آسیا

سنگ مرمر

هرات

28/08/1387

فارسی

17

هرات معدن

سنگ سیاه خط دار

هرات

01/05/1390

فارسی

18

نمک ناصر امید

نمک رسوبی

هرات

12/10/1396

فارسی

19

استخراج سنگ و سنگبری احمد فضلی

سنگ مرمر

هرات

05/05/1392

فارسی

20

آریا پوپل

ذغال سنگ هرات 27/01/1391 فارسی
21 نظر محمد ریگ و جغل هرات

07/05/1392

فارسی

22

حاجی عبدالرحیم ریگ و جغل و سنگ تعمیراتی هرات 06/01/1393 فارسی
23 ریگ رسانی نادرشاه

ریگ و جغل و سنگ تعمیراتی

هرات

06/01/1393

فارسی

24

یونیک بلدرز

ریگ و جغل

هرات

12/10/1394

فارسی

25

استخراج سنگ طلائی

سنگ مرمر تعمیراتی

هرات

20/08/1391

فارسی

26

پروسس سنگ میکا

سنگ میکا

هرات

01/08/1392

فارسی

27

پیشگامان صنعت مجد

سمنت

هرات

28/12/1390

فارسی

28

شرکت زراعتی باغداری و مالداری بشیر بارز

ریگ و جغل

هرات

08/06/1395

فارسی

29

شرکت مجیدی

سنگ رخام

هرات

23/04/1393

فارسی

30

عبدالرحیم ولد الحمید

ریگ و جغل

هرات

24/10/1391

فارسی

31

عبدالعزیز

ریگ و جغل

هرات

02/05/1395

فارسی

32

شرکت قیوم قانع

نمک

هرات

14/09/1384

فارسی

33

شرکت قیوم قانع

نمک

هرات

14/02/1385

فارسی

34

کمپنی MDMA  

طلای رسوبی هرات 25/08/1385 فارسی
35

شرکت خوشک برادران

ذغال سنگ هرات 06/07/1385 فارسی