هلمند

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

عبد الباری صابر مل

سنگ رخام

هلمند

01/08/1392

فارسی

2

احسان عزیز

سنگ رخام

هلمند

28/04/1393

فارسی

3

احسان عزیز

سنگ رخام

هلمند

28/04/1393

فارسی

4

شرکت ساختمانی و سرکسازی نهر سراج

سنگ رخام

هلمند

04/03/1393

فارسی

5

شرکت استحراج معادن عارف سروری

سنگ رخام

هلمند

09/12/1389

فارسی

6

شرکت نائیس هلمند گروپ

سنگ رخام

هلمند

02/10/1393

فارسی

7 شرکت تجارتی آستانه دار مومند سنگ رخام

هلمند

14/05/1392 فارسی
8 شرکت النبی جغل دریائی

هلمند

01/06/1393 فارسی
9

شرکت النبی

جغل دریائی هلمند 15/10/1393 فارسی
10

حاجی امین الله لوگری

جغل دریائی هلمند 22/10/1393 فارسی
11

شرکت ساختمانی و سرکسازی بنای خدمت

سنگ رخام هلمند 29/07/1391 فارسی
12

شرکت استخراج معادن حکمت

سنگ رخام هلمند 21/03/1392 فارسی
13

شرکت استحراج معادن عارف سروری

سنگ رخام هلمند 27/05/1392 فارسی
14

شرکت عبدالجلیل سلطانی

سنگ رخام هلمند 22/04/1392 فارسی
15

شرکت غلام فاروق عصری گروپ

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی هلمند 25/01/1393 فارسی
16

شرکت تولید و پروسس سنگ مرمر پوپل اسحاق

سنگ رخام هلمند 18/11/1391 فارسی
17

شرکت نادری افغان

جغل دریائی هلمند 14/10/1393 فارسی