بغلان

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

افغان انویستمنت

سمنت

بغلان

1/1/1386

فارسی

2

افغان کول

ذغال سنگ

بغلان

23/6/1385

فارسی

3

تیست بغلان

امیتست

بغلان

29/2/1387

فارسی

4

ثنائی بلخی

ریگ، جغل، سنگ تعمیراتی

بغلان

25/8/1392

فارسی

5

داود جان

سنگ تعمیراتی

بغلان

27/6/1393

فارسی

6

سید شفیق

سنگ تعمیراتی

بغلان

27/6/1393

فارسی

7

شرکت برادران مهمند شمال

ذغال سنگ

بغلان

6/7/1387

فارسی

8

شرکت ساختمانی برادران جامی مزار

سنگ گرانیت

بغلان

 

فارسی

9

شرکت ساختمانی بنیاد عرب

سنگ تعمیراتی

بغلان

1/9/1391

فارسی

10

شرکت ساختمانی و سرک سازی پیرمحمد

سنگ تعمیراتی

بغلان

19/10/1394

فارسی

11

شرکت لوژستیکی حبیبی پیکار

مواد ساختمانی

بغلان

28/10/1392

فارسی

12

شکیب  الله

مواد ساختمانی

بغلان

30/3/1393

فارسی

13

صفر محمد

مواد ساختمانی

بغلان

6/8/1393

فارسی

14

طلاع قره زغن

طلا

بغلان

21/10/1389

فارسی

15

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

31/01/1395

فارسی

16

عظیم الله ولد حبیب الله

سنگ تعمیراتی

بغلان

31/01/1395

فارسی

17

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

31/01/1395

فارسی

18

عظیم الله ولد حبیب الله

ریگ و جغل

بغلان

 

فارسی

19

محمد نعیم

سنگ تعمیراتی

بغلان

6/2/1395

فارسی

20

محمد نعیم ولد فضل اکبر

سنگ تعمیراتی

بغلان

6/2/1395

فارسی

21

محمد یوسف و شرکای ان

سنگ گچ

بغلان

4/12/1389

فارسی

22

محمدنعیم

ریگ و جغل

بغلان

16/12/1394

فارسی

23

هاشمی گروپ

ذغال سنگ

بغلان

10/9/1391

فارسی