دایکندی

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

عمران بهمن

ریگ کرش شده

دایکندی

18/02/1392

فارسی

2

عمران بهمن

ریگ کرش شده

دایکندی

20/02/1393

فارسی

3

شرکت ساختمانی عمران دایکندی

سنگ تعمیراتی

دایکندی

09/07/1394

فارسی

4

مستری تقی

 

سنگ تعمیراتی

دایکندی

01/12/1392

فارسی

5

نصرالله

مواد ساختمانی

دایکندی

01/01/1392

فارسی

6

شرکت امداد

ریگ و جغل

دایکندی

26/09/1392

فارسی

7

قربان ولد موسی

سنگ تعمیراتی

دایکندی

04/12/1393

فارسی