لوگر

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

استانه بابا

کرومایت

لوگر

21/04/1393

فارسی

2

رحمت الله ولد بسم الله

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/12/1394

فارسی

3

عبدالباعث

سنگ تعمیراتی

لوگر

29/12/1394

فارسی

  محمد یوسف

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/12/1394

فارسی

5

منیر احمد ولد عبدالله

سنگ تعمیراتی

لوگر

19/10/1394

فارسی

6

میرویس

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/12/1394

فارسی

7

استخراج معدن هاشمی

کرومایت

لوگر

08/06/1393

فارسی

8

احمد گل

سنگ تعمیراتی

لوگر

30/01/1393

فارسی

9

امرالله

سنگ تعمیراتی

لوگر

13/11/1392

فارسی

10

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

28/12/1392

فارسی

11

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

14/02/1393

فارسی

12

بسم الله ولد عبدالله

ریگ و جغل

لوگر

21/05/1393

فارسی

13

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

19/08/1393

فارسی

14

بسم الله ولد عبد الله

سنگ تعمیراتی

لوگر

09/07/1392

فارسی

15

بسم الله ولد عبد الله

سنگ تعمیراتی

لوگر

31/01/1393

فارسی

16

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

15/03/1392

فارسی

17

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

12/02/1392

فارسی

18

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

17/08/1391

فارسی

19

بسم الله ولد عبد الله

ریگ و جغل

لوگر

06/10/1394

فارسی

20

حاجی شبیر ولد حاجی عبد المنان

سنگ تعمیراتی

لوگر

29/12/1394

فارسی

21

حاجی غلام فاروق

سنگ تعمیراتی

لوگر

10/02/1392

فارسی

22

حاجی محمد

جغل کوهی

لوگر

16/02/1392

فارسی

23

حاجی محمد گل

گل سرشوی

لوگر

04/07/1390

فارسی

24

حبیب الرحمن

سنگ تعمیراتی

لوگر

13/02/1393

فارسی

25

ریدی گل

سنگ تعمیراتی

لوگر

19/11/1392

فارسی

26

سور گل

سنگ تعمیراتی

لوگر

30/01/1393

فارسی

27

سید عنایت

ریگ و جغل کوهی

لوگر

08/03/1392

فارسی

28

سید یونس

سنگ تعمیراتی

لوگر

11/02/1391

فارسی

29

سید وحیدالله

سنگ تعمیراتی

لوگر

14/02/1393

فارسی

30

شرکت ساختمانی بشیر لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

30/08/1392

فارسی

31

شرکت ساختمانی بشیر لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

01/07/1391

فارسی

32

شرکت ساختمانی بشیر لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/02/1393

فارسی

33

شرکت ساختمانی بشیر لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

02/09/1393

فارسی

34

شرکت ساختمانی بشیر لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

30/03/1393

فارسی

35

شرکت ساختمانی بشیر لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

19/10/1394

فارسی

36

جاوید باختر

ریگ و جغل

لوگر

04/11/1393

فارسی

37

جاوید باختر

ریگ و جغل دریایی

لوگر

26/06/1393

فارسی

38

جاوید باختر

ریگ و جغل دریایی

لوگر

28/12/1392

فارسی

39

شیر زمان  لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

08/03/1395

فارسی

40

شیر زمان  لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

04/09/1392

فارسی

41

شیر زمان  لودین

سنگ تعمیراتی

لوگر

01/11/1392

فارسی

42

فاروق ستانکزی

سنگ تعمیراتی

 

لوگر

12/11/1392

فارسی

43

فاروق ستانکزی

سنگ تعمیراتی

لوگر

17/08/1391

فارسی

44

فاروق ستانکزی

سنگ تعمیراتی

لوگر

10/09/1392

فارسی

45

شمس الدین ولد خان آقا

ریگ و جغل دریایی

لوگر

03/03/1395

فارسی

46

شیر محمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

08/06/1393

فارسی

47

شیر محمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

19/11/1392

فارسی

48

عبد الرحمن ولد محمد خان

سنگ تعمیراتی

لوگر

30/01/1393

فارسی

49

علی مرجان

سنگ تعمیراتی

لوگر

13/11/1392

فارسی

50

محمد کاظم

سنگ تعمیراتی

لوگر

03/04/1392

فارسی

51

گل رحمن

سنگ تعمیراتی

لوگر

02/02/1393

فارسی

52

گل رحمن

سنگ تعمیراتی

لوگر

01/07/1392

فارسی

53

گل وزیر

سنگ تعمیراتی

لوگر

31/01/1393

فارسی

54

محمد آگل

ریگ و جغل

لوگر

02/04/1395

فارسی

55

محمد داود

سنگ تعمیراتی

لوگر

01/07/1392

فارسی

56

محمد داود

سنگ تعمیراتی

لوگر

11/02/1391

فارسی

57

محمد رسول

سنگ تعمیراتی

لوگر

03/03/1395

فارسی

58

محمد سمیع ولد عبد الحکیم

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/12/1394

فارسی

59

محمد علم ولد محمد قدیر

سنگ تعمیراتی

لوگر

29/07/1392

فارسی

60

محمد یوسف ولد عبدالرزاق

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/12/1394

398

61

محمد فواد ولدنور آغا

سنگ تعمیراتی

لوگر

03/03/1395

فارسی

62

محمد هاشم

سنگ تعمیراتی

لوگر

27/02/1392

400

63

معین خان

سنگ تعمیراتی

لوگر

13/11/1392

فارسی

64

منیر احمد ولدعسکر

سنگ تعمیراتی

لوگر

10/02/1392

فارسی

65

منیر احمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

05/01/1391

فارسی

66

منیر احمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

24/02/1393

فارسی

67

منیر احمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

12/06/1392

فارسی

68

نثار احمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

30/01/1393

فارسی

69

نعمت الله

سنگ تعمیراتی

لوگر

13/11/1392

فارسی

70

نور احمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

02/02/1393

فارسی

71

نور احمد

سنگ تعمیراتی

لوگر

02/07/1392

فارسی

72

خواجه وحید الله

سنگ تعمیراتی

لوگر

13/11/1392

فارسی

73

نقیب الله

ریگ و جغل دریایی لوگر 21/10/1393 فارسی