پروان

شمېره

قراردادي شرکت

د منرال ډول

ولایت

د قرارداد د لاسلیک نېټه

د قرارداد متن

1

شرکت تولید مواد ساختمانی و سنگ بری محبی

تراورتین

پروان

02/05/1392

فارسی

2

شرکت استخراج معادن افغان اکتیف

کرومایت

پروان

26/05/1393

فارسی

3

شرکت استخراج معادن هیواد برادرز

کرومایت

پروان

28/12/1389

فارسی

4

بسم الله ولد عبدال

سنگ تعمیراتی

پروان

28/09/1394

فارسی

5

بسم الله ولد صاحب گل

سرمه ریگ

پروان

27/06/1390

فارسی

6

شرکت ریگریشن قدس دوم

جغل دریائی

پروان

03/07/1393

فارسی

7

شرکت ریگریشن قدس دوم

جغل دریائی

پروان

30/05/1392

فارسی

8

شرکت ریگریشن قدس دوم

جغل دریائی

پروان

16/11/1390

فارسی

9

شرکت ساختمانی قدس دوم

جغل دریائی

پروان

08/07/1394

فارسی

10

تازه گل ولد نیاز گل

ریگ، جغل و سنگ تعمیراتی

پروان

04/02/1392

فارسی

11

شرکت ساختمانی صداقت افغان شینواری

سنگ تعمیراتی

پروان

12/10/1394

فارسی

12

شرکت ساختمانی صداقت افغان شینواری

سنگ تعمیراتی

پروان

23/07/1392

فارسی

13

شرکت ساختمانی کلاینت

جغل دریائی

پروان

27/08/1392

فارسی

14

عمر گل ولد ریدیگل

جغل دریائی

پروان

27/08/1392

فارسی

15

داده میر ولد میر اشرف

سنگ تعمیراتی

پروان

28/09/1394

فارسی

16

شرکت ساختمانی عمران صمیم

سنگ تعمیراتی

پروان

01/08/1392

فارسی

17

شرکت ساختمانی هیواد بگرام

سنگ تعمیراتی

پروان

14/02/1392

فارسی

18

شرکت ساختمانی و سرکسازی طلوع نور

جغل دریائی

پروان

12/09/1392

فارسی

19

شرکت ساختمانی و سرکسازی طلوع نور

جغل دریائی

پروان

16/09/1394

فارسی

20

حاجی وسیم ولد گل محمد

سرمه ریگ

پروان

16/11/1390

فارسی

21

شرکت ساختمانی و سرکسازی هیوادوال

جغل خاکدار

پروان

22/02/1395

فارسی

22

شرکت ساختمانی و سرکسازی هیوادوال

جغل خاکدار

پروان

13/06/1391

فارسی

23

آغا محمد ولد ملک محمد

سنگ تعمیراتی

پروان

28/08/1393

فارسی

24

حاجی طلا محمد ولد حاجی گل محمد

سرمه ریگ

پروان

16/11/1390

فارسی

25

حسین اکرم

سنگ تعمیراتی

پروان

16/11/1390

فارسی

26

حسن ولد مولا داد

سنگ تعمیراتی

پروان

18/09/1392

فارسی

27

داد محمد ولد سید محمد

سنگ تعمیراتی

پروان

10/11/1394

فارسی

28

شرکت ساختمانی پامیر آریایان

ریگ و جغل دریائی

پروان

16/09/1394

فارسی

29

ظاهر خان ولد گلبت

سنگ تعمیراتی

پروان

23/10/1394

فارسی

30

عبدالواسع

سرمه ریگ

پروان

16/11/1390

فارسی

31

فرهاد ولد نورآغا

سنگ تالک

پروان

22/02/1393

فارسی

32

قند آغا ولد بهرام

سرمه ریگ

پروان

28/09/1392

فارسی

33

محمد اسحق

سنگ تعمیراتی

پروان

16/11/1390

فارسی

34

ملا خیل ولد نعمت الله

سرمه ریگ

پروان

18/08/1394

فارسی

35

ملتان ولد شیر ملنگ

سرمه ریگ

پروان

24/12/1391

فارسی

36

میرویس ولد گل پاچا

سرمه ریگ

پروان

05/06/1390

فارسی

37

نور آجان ولد بادام

سنگ تعمیراتی

پروان

20/11/1392

فارسی

38

هارون

سنگ تعمیراتی

پروان

06/03/1391

فارسی

39

یحیی خان

سنگ تعمیراتی پروان 28/09/1394 فارسی