داوطلبۍ يا مزايده

جزیات د خپرېدو نېټه د پاى نېټه
د سیمنتو د تولید د نوی فابریکی داوطلبی - کندهار
Sep 03, 2018 Oct 16, 2018