د سیمنتو د تولید د نوی فابریکی داوطلبی - کندهار

د خپرېدو نېټه: Sep 03, 2018

د پاى نېټه: Oct 16, 2018

د مزايده سند: Download Documentجزیات: